از زمان اجراي معاهده همكاري ثبت اختراع در سال 1978، اين معاهده براي مخترعين و صنعت مسير خوبي را جهت برخورداري از حمايت ثبت اختراع در سطح بين الملل ايجاد كرده است. با تشكيل پرونده براي تقاضاي ثبت ((بين المللي)) ، يك اختراع طبق معاهده همكاري ثبت اختراع (PCT) به طور همزمان در بسياري از كشورها از حمايت برخوردار خواهد بود. متقاضيان و ادارات ثبت اختراع 138 كشور عضو PCT از شرايط و تشريفات يكسان، جستجوي بين المللي و گزارشهاي تحقيقات مقدماتي و انتشار متمركز بين المللي كه توسط سيستم PCTايجاد شده است، برخوردار هستند. در مقايسه با نظام سنتي ثبت اختراع ، در بيشتر موارد روند ملي اعطاي امتياز حق اختراع و هزينه هاي مربوطه تا 30 ماه از تاريخ اوليه (يا حتي بيشتر در بعضي از ادارات) به تأخير مي افتد.
در پايان اين مدت، متقاضي اطلاعات مهم و ارزشمندي را در ارتباط با احتمال برخورداري از حمايت ثبت دريافت خواهد كرد. نمودار ذيل نماي كلي از مهمترين مراحل رسيدگي به تقاضاها در سيستم PCT در مرحله بين المللي و دوره هاي مربوطه مي باشد. 


متقاضي كه از سيستم PCT استفاده مي نمايد بايد براي تقاضاي بين المللي PCT در اداره دريافت كننده پرونده تشكيل دهد و يك مقام بين المللي جستجو را انتخاب نمايد كه اين مقام گزارش و نظريه مكتوبي در خصوص قابليت ثبت اختراع به فرد ارائه مي دهد. سپس دفتر بين المللي وايپو تقاضانامه را منتشر نموده و تمامي اسناد ضروري را به ادارات ثبت عضو سيستم PCT ارسال مي نمايد. متقاضي مي تواند براي ارزيابي مجدد قابليت ثبت اختراع خود از مقامات تحقيقات مقدماتي بين المللي تقاضا نمايد. متقاضي به طور كلي 30 ماه از تاريخ اوليه فرصت دارد تا به مرحله ملي PCT در كشورها و مناطقي كه نياز به حمايت دارد وارد شود.

تشكيل پرونده PCT

متقاضي ثبت اختراع كه مايل است با استفاده از سيستم PCT اختراع خود را در بيش از يك كشور مورد حمايت قرار دهد بايد در اداره دريافت كننده ذيصلاح براي تقاضانامه بين المللي تحت سيستم PCT پرونده تشكيل دهد. به طور كلي، در ابتدا، متقاضيان براي تقاضانامه ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع خود پرونده تشكيل مي دهند و در طول 12 ماه از تاريخ اوليه براي تقاضانامه بين المللي خود تحت سيستم PCT پرونده تشكيل مي دهند.

دفتر بين الملل

اداره دريافت كننده يك كپي از تقاضانامه بين المللي PCT را به دفتر بين المللي (IB) وايپو ارسال مي نمايد و دفتر بين المللي مسووليت دارد:
-دريافت و بايگاني تمام اسناد تقاضانامه.
-انجام و بررسي تشريفات مجدد.
-انتشار تقاضانامه و اسناد مربوط به خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع( Patentscope Search Service).
-ترجمه عنوان و خلاصه تقاضانامه بين المللي و اسناد مربوطه به انگليسي يا فرانسه (در صورت ضرورت).

-مكاتبه و ارسال اسناد به ادارات و اشخاص ثالث.
- ارائه نظريه حقوقي در صورت درخواست كاربران.
-    ارائه كمك و مساعدت مرتبط با PCT به كشورهاي عضو PCT .
متقاضي بايد هزينه تشكيل پرونده بين المللي كه تقريباً 400/1 سويس فرانسه مي باشد را بپردازد و در صورتيكه تقاضانامه بين المللي PCT بيش از 30 صفحه باشد، هزينه اضافي براي هر ورقه تقريباً 15 سويس فرانسه بپردازد. متقاضياني كه به صورت الكترونيكي پرونده تشكيل مي دهند تقريباً تا سقف 300 سويس فرانسه از تخفيف برخوردار مي شوند. علاوه بر اين، متقاضياني كه از كشورهاي كم درآمد باشند، تحت شرايط خاصي، تا 75 درصد در خصوص هزينه تشكيل پرونده بين المللي از تخفيف برخوردار هستند. 

جستجوي بين المللي

جستجوي بين المللي PCT توسط اداره ثبت اختراعي كه به عنوان مقام جستجوي بين المللي (ISA) و طبق شرايط مقرر در معاهده انتخاب شده است، انجام مي شود.گزارش جستجوي بين المللي (ISR) شامل فهرستي از اسنادي است كه داراي دلائلي بر قابليت ثبت مي باشد؛ از جمله تازگي، نوبودن و گام ابتكاري. علاوه بر اين، مقام بين المللي جستجو نظريه كتبي در خصوص قابليت ثبت اختراع و بررسي تحليلي از اختراع به متقاضي را ارائه مي دهد.
گزارش جستجوي بين المللي و نظريه كتبي معمولاً توسط مقام جستجوي بين المللي (ISA) پس از 4 الي 5 ماه از تاريخ ثبت تقاضانامه بين المللي PCT به متقاضي داده مي شود. متقاضيان بايد هزينه جستجو كه از 244 تا 274/2 دلار آمريكا متغير است و با توجه به مقام جستجوي بين المللي انتخاب شده مي باشد، را پرداخت نمايند.


تحقيقات بين المللي مقدماتي

تحقيقات بين المللي مقدماتي يك روند اختياري است زمانيكه مقام تحقيقات بين المللي مقدماتي خواستار ارزيابي مجدد قابليت ثبت اختراع باشد (IPEA). هزينه تحقيقات مقدماتي از 200 تا 420/2 دلار آمريكا بسته به مقام تحقيقات بين المللي مقدماتي متغيّر است.

مرحله ملي PCT

متقاضي كه مايل است اقدامات خود را با تقاضاي بين المللي PCT ادامه دهد بايد قبل از پايان سي امين ماه از تاريخ اوليه (حتي بيشتر در بعضي از ادارات) تمام شرايط لازم براي ورود به مرحله ملي PCT در ادارات ثبت اختراع يا در كشورهايي كه خواستار حمايت مي باشد، را داشته باشد. سپس ادارات ثبت اختراع ملي يا محلي مربوطه روند اعطاي امتياز را طبق قوانين ملي آغاز مي نمايند. متقاضي علاوه بر پرداخت هزينه هاي اداري معمولاً بايد نمايندگان محلي را انتخاب نموده و تقاضانامه را ترجمه نمايد.
متقاضي PCT علاوه بر اينكه اطلاعات ارزشمند و مهمي در ارتباط با احتمال كسب حمايت ثبت اختراع دريافت مي نمايد در وقت و هزينه نيز صرفه جويي مي كند. به عبارت ديگر، كاري كه طي روند بين المللي صورت مي پذيرد معمولاً در هر اداره اي تكرار نمي شود و هزينه هاي قانوني و ترجمه نيز به تأخير مي افتد.

نكات مهم:

در سال 2007، سيستم بين المللي ثبت اختراع پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است:
-    افزايش پرونده هاي PCT.
-    تثبيت و استحكام موقعيت كشورهاي آسياي شمال شرقي.
-    تغييرات در فهرست متقاضيان مهم.

-    زمينه هاي تكنولوژي.
- امكان تحقيق و جستجوي كامل توسط خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع(Patentscope Search Service)
-    آمارهاي مربوط به مدلهاي مصرفي.

انتشار اطلاعات PCT و ثبت اختراع:

خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع(Patentscope Search Service )
خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع، امكان دسترسي به تكنولوژي را در بيش از 3/1 ميليون تقاضانامه بين المللي PCT منتشر شده را از سال 1978 فراهم مي سازد.
نمودار صفحه 28 خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع(در ميليون) در سال 2007را نشان مي دهد. ترافيك اينترنت بين ژانويه و دسامبر 2007 نزديك به دو برابر شده است. در سال 2007، اصلاحاتي در زمينه خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع به منظور افزودن مطالب، افزايش كارآمدي خدمات انجام پذيرفت تا كاربران بيشتري را به خدمت بگيرد. تغييرات اصلي به صورت زير فهرست بندي شده است:
تحقيق متن كامل در خصوص اطلاعاتي كه به سال 1978 بر مي گردد: از 26 مارس 2007 ، خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع ،كاربران را قادر مي سازد تا متن كامل اطلاعات از سال 1978 تاكنون را به زبانهاي لاتين (انگليسي، فرانسه، آلماني و اسپانيايي) تحقيق نمايند. پيش از آن تاريخ، اين امكان فقط براي تحقيق متن كامل تقاضانامه ها و يا توصيف هايي كه تنها به سال 1998 بر مي گشت وجود داشت. متن كامل اطلاعات شامل تمام متن هاي چاپ شده از تقاضا نامه هاي بين المللي PCT (شامل اطلاعات كتاب نامه، تقاضا و توصيف جزئيات) است كه به زبان انگليسي، فرانسه، اسپانيائي و يا آلماني تقاضا شده است. رشد 20 ساله دسترسي به تقاضاها و شرح ها به اين معني است كه كاربران به نتايج موثق بيشتري از تحقيق كردن تنها بر روي اطلاعات كتاب نامه اي مي رسند. قابليت تحقيق اطلاعات مرحله ملي PCT 

در ماه مي سال 2007، اين امكان فراهم شد تا تحقيقي بر اساس اطلاعات ثبت مرحله ملي PCT براي بيش از 30 كشور انجام پذيرد . آخرين اطلاعات افزوده شده متعلق به كشور چك و EPO بودند. تحقيق مي تواند بر اساس كد كشور مرحله ملي، شماره تقاضانامه و يا تاريخ ثبت و يا نوع ثبت انجام پذيرد.

در دسترس بودن تفسيرات غير رسمي متقاضي در خصوص نظريه كتبي مقام بين المللي جستجو:

اظهارنظرهاي غير رسمي متقاضي در خصوص نظريه كتبي مقام بين المللي جستجو هم اكنون در خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع براي تمامي تقاضانامه هاي بين المللي PCT كه بعد از ژانويه سال 2004 تشكيل شده است قابل دسترس مي باشد. به اين نكته بايستي توجه نمود كه اين اسناد فقط بعد از 30 ماه از تاريخ اوليه حق تقدم قابل دسترس مي باشند.

معرفي جديد اسناد PCT

نمايش جديد اسناد PCT اصلاح شده است چنانكه چاپ رسمي تقاضانامه هاي بين المللي PCT آسانتر براي يافتن و شناسايي مي باشد. همچنين اين تغييرات جهت يابي بهتري را براي اجراهاي مختلف اسناد به شكل (ZIP,HTML.PDF و غيره) را فراهم مي سازد.

تغييرات در انتشار متوالي فهرست ها

تمام فهرست ها هم اكنون به همان شكل بدون توجه به شيوه تقاضا مورد بررسي قرار مي گيرند. آنها در اسناد جداگانه تحت جدول اسناد در خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع منتشر مي شوند و به صورت صفحه اي از فهرست هاي متوالي اختصاصي مي توانند مستقيماً دانلود شوند. اين تغييرات منجر به افزايش اعتبار، استحكام و يكپارچگي چاپ متوالي فهرست ها مي شوند.

كانون تكنولوژي: 

ويژگي جديد خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع:
اين بخش كه از طريق گزارشهاي فناوري و همچنين جستجوهاي فوق الذكر از آخرين درخواست هاي بين المللي PCT منتشر شده ، به خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع متصل شده است نشانگر پيشرفت سريع توسعه در تكنولوژي مي باشد. اين تكنولوژيها بر اساس منافع عمومي يا ارتباط با بخش هاي مهم نظم عمومي مانند (انرژي، صنايع و داروهاي سنتي) انتخاب شده اند.
مدت تحقيق عمدتاً بر اساس اسناد بين المللي حق اختراع بر طبق موضوع تكنولوژيكي مي باشد. در زمان تحقيق در مورد تكنولوژيها، كاربران قادر هستند تا تحقيقاتشان را از طريق وارد نمودن كلمات اصلي مربوطه اصلاح نمايند. 

گسترش فهرست اصطلاحات حوزه ثبت اختراع 

از 28 مارس 2007، فهرست اصطلاحات حوزه ثبت اختراع گسترده شد و شامل تعداد زيادي از واژه هاي اضافي مي باشد. اين فهرست قصد دارد كه كاربران با ترمينولوژي مربوط به سرويس جستجوي حوزه ثبت اختراع (Patentscope Search Service)ياري نمايد.

منابع جديد اينترنت براي كاربران PCT

از ژانويه 2007، منابع جديد ذيل براي دسترسي كاربران PCT ايجاد شد.
-    تهيه فيلمهاي كوتاه، توصيه هاي عملي به متقاضيان در خصوص اينكه چطور تغييرات در مقررات PCT بپذيرند. اين فيلم ها به هشت زبان قابل دسترسي مي باشد. چيني، انگليسي، فرانسه، آلماني، ژاپني ، كره اي ، روسيه، اسپانيائي.


-    نسخه هاي قابل چاپ درخواست PCT و فرمهاي تقاضا به تعداد زياد از اول آوريل 2007به زبان انگليسي فرانسه، آلماني، روسيه، اسپانيائي و عربي، به صورت فرمت PDF و قابل چاپ.
-    موضوعات سميناري به هفت زبان چيني ، انگليسي، فرانسه، آلماني، ژاپني، كره اي، اسپانيولي. 

مجموعه آمارهاي ثبت اختراع

در سال 2007 اصلاحاتي در آمارهاي ثبت اختراع جمع آوري شده توسط وايپو انجام شد گزارش ثبت اختراع وايپو چاپ 2007، آماري از PCT و فعاليت مستقيم ثبت اختراع براي تعداد زيادي از كشورها تهيه نموده است، بخشهاي جديدي اضافه شده است تا فعاليت ها در زمينه تكنولوژي نشان دهد، و اصلاحاتي در آمارها در خصوص روند ثبت اختراع و چرخه ثبت اختراع انجام شده است. همچنين وايپو كيفيت آمارها در پايگاه اطلاعات آماري وايپو تكميل نموده است، به ويژه آمارهاي تاريخي صحيح تر را اصلاح و تكميل نموده است. 
-    مجموعه آماري بيشتر در خصوص مدلهاي مصرفي در صفحات وب آمار مالكيت صنعتي وايپو منتشر شده است. آمارهاي سالانه در خصوص مدلهاي مصرفي تقاضا شده، اعطاء شده و تعدادي كه از رده خارج شده اند در مهلت يا سير تشكيل پرونده PCT هم اكنون تا سال 2006 به بعد قابل دسترسي مي باشد .

پيشرفت هاي مرتبط با چهار چوب قانوني PCT

1-اصلاحات اجرايي و ديگر پيشرفت هاي صورت گرفته در سال 2007.
- اصلاحات مربوط به مقررات PCT .
در ماه اكتبر 2005و2006، مجمع PCT يكسري اصلاحات مربوط به مقررات PCT را تصويب نمود كه اول آوريل سال 2007 به اجرا درآمد و اين اصلاحات شامل موارد ذيل مي باشد:
-    حذف بخش ها و قسمت هايي در تقاضانامه بين المللي.

-    بازگرداندن حق اولويت.
-    تصحيح اشتباهات واضح.
-    الحاق اسناد ثبت اختراع از جمهوري كره به اسناد PCT.
-    ايجاد حداقل شرايط براي مقامات تحقيق مقدماتي و مقامات جستجوي بين المللي كه با سيستم هاي با كيفيت مديريتي مقامات بين المللي در ارتباط هستند و ايجاد تمهيدات براي بررسي داخلي.
-    ايجاد تغييرات در شرايط فيزيكي تقاضانامه بين المللي PCT به منظور كمك به تشخيص بصري حروف.
-    توضيح شرايط مربوط به زبان تقاضانامه بين المللي PCT.
2- پيشرفت هاي ديگر:
در اكتبر 2007، مجمع PCT:
-    انجمن مالكيت صنعتي ملي برزيل و اداره ثبت اختراع هند را به عنوان مقامات تحقيق مقدماتي و جستجوي بين المللي انتخاب كرد.
-    اين انتخاب از زمان اجراي موافقت نامه بين ادارات و دفتر بين المللي قابل اجرا خواهد بود. اين دو اداره چهاردهمين و پانزدهمين مقام تحقيق مقدماتي و جستجوي بين المللي خواهند بود. 
-    13 مقام حاضر براي يك دوره 10 ساله ديگر انتخاب شدند.
-    تصميم گرفتند كه كار كميته اصلاح PCT و كار گروه اصلاح PCT كامل شده است و حكم اين دو نهاد به پايان رسيده است. با توجه به ضرورت ارائه مطالب و موضوعات به مجمع PCT ، پيشنهاد برگزاري يك كار گروه جديد براي انجام اقدامات مقدماتي به جاي ارائه مستقيم موضوعات به مجمع تصويب شد. 
3- اصلاحات مربوط به مقررات PCT كه از سال 2008 اجرا خواهد شد. 
-    در اكتبر 2006، مجمع PCT ، انجمن ثبت اختراع اروپاي شمالي (نورديك) به عنوان مقام بين المللي جستجو (ISA) و مقام تحقيق مقدماتي بين المللي تحت (IPEA) PCT تعيين شد.

-    اين انجمن به وايپو اعلام كرده است به عنوان IPEA , ISA از تاريخ اول ژوئن 2008 براي تقاضانامه هاي بين المللي PCT كه در اداره علامت تجاري و ثبت اختراع دانمارك و اداره ثبت اختراع ايرلند و اداره ثبت اختراع نروژ (به عنوان ادارات دريافت كننده) پرونده تشكيل داده اند، آغاز به كار خواهد كرد. اين انجمن همچنين براي هر تقاضانامه بين المللي PCT كه در دفتر بين المللي توسط ساكنين دانمارك، ايرلند و نروژ پرونده تشكيل داده شود صلاحيت دارد. 
-    در اكتبر 2007، مجمع PCT يكسري اصلاحات مربوط به مقررات PCT، كه از تاريخ اول جولاي 2008 به اجرا درخواهد آمد، را تصويب كرد. اين اصلاحات در ارتباط با موارد ذيل مي باشد:
-    استفاده از نتايج جستجوهاي اوليه و قبيل توسط اداره به جاي جستجوي بين المللي توسط اداره .
-    تمديد مهلت پرداخت هزينه هاي مربوط به بازگرداندن حق اولويت توسط اداره دريافت كننده.
-    تقاضانامه هاي بين المللي PCT كه مسترد شده اند.
4- اصلاحات مربوط به مقررات PCT كه از سال 2009 اجرا خواهد شد. 

اصلاحات ذيل از اول ژوئن 2009 اجرا خواهد شد:

-    معرفي سيستم جديد جستجوي تكميلي بين المللي ، كه به متقاضيان اختيار ارائه درخواست را مي دهد علاوه بر جستجوي بين المللي «اصلي» كه طي آن جستجوي تكميلي به غير از جستجويي كه توسط ISA انجام مي شود توسط مقامات بين المللي صورت مي پذيرد. اين سيستم به منظور انجام بازنگري و بررسي كامل فن پيشين در مرحله بين المللي است. خصوصاً، شامل اسناد به زبانهايي مي باشد كه مقامات جستجو كننده اصلي به طور موثر و كارا جستجو نكرده باشند. 


- مقامات بين المللي جستجو براي تصميم گيري در خصوص ايجاد خدمات جستجوي تكميلي و شرايط آن آزاد هستند. توجه داشته باشيد كه جستجوهاي بين المللي تكميلي قابل انجام نخواهد بود مگر اينكه حداقل يكي از مقامات بين المللي جستجو چنين خدماتي را پيشنهاد دهد.
-    الحاق دو زبان : كره اي و پرتغالي به عنوان «زبانهاي انتشار» طبق اصل 3/48 PCT.
-    اين اصلاحات به متقاضيان بين المللي قابل اعمال است كه تاريخ تشكيل پرونده بين المللي آنها در تاريخ يا پس از اول ژانويه 2009 مي باشد.
5- ديگر اجلاس برگزار شده در سال 2007 .
الف- جلسه مقامات بين المللي طبق PCT.
ب- جلسه مقامات بين المللي از 5 تا 7 فوريه سال 2007 در ژنو برگزار شد كه در خصوص موضوعات ذيل بحث كردند:
-    پيش نويس الگوي موافقت نامه جديد كه اساس موافقت نامه هاي فردي بين مقامات بين المللي و دفتر بين الملل را تشكيل مي دهد. 
-    اصلاحات پيشنهادي در خصوص جستجوي بين المللي PCT و راهكارهاي تحقيقات مقدماتي.
-    گزارش هاي ارائه شده توسط مقامات بين المللي در خصوص سيستم هاي مديريت كيفيت.
-    پيشنهاد اجازه به متقاضيان براي درخواست اينكه گزارش جستجوي بين المللي بر اساس جستجو ملي قبلي باشد. 
-    پيشنهاد ايجاد سيستم جستجوي تكميلي علاوه بر جستجوي بين المللي اصلي، كه با همكاري مقامات جستجوي بين المللي صورت مي پذيرد. 
-    استاندار طرح ها كه براي جستجوي بين المللي و تحقيقات مقدماتي ضروري است. 
-    شروع مجدد بازنگري اسناد PCT .

كارگروه خدمات دسترسي ديجتيالي به اسناد اوليه (Digital Acess Service )

-    اولين جلسه كارگروه موقت خدمات دسترسي ديجيتالي به اسناد اوليه در تاريخ 7 الي 9 فوريه 2007 در ژنو برگزار شد. اين كار گروه با عنايت به اينكه دفتر بين الملل سيستمي را ايجاد خواهد كرد كه اسناد اوليه در كتابخانه ديجيتالي قابل دسترسي بوده و نيازي به تهيه كپي مصدق و ارائه آن توسط متقاضي نخواهد بود و طي آن شرايط كنوانسيون پاريس محقق خواهد شد، در خصوص اصول و قوانين به توافق رسيدند و در مورد رويه هاي ممكن بحث نمودند. 

كارگروه اصلاح PCT

-    نهمين جلسه كارگروه اصلاح PCT از 23 الي 26 آوريل 2007 در ژنو برگزار شد. كارگروه اصلاحات پيشنهادي در خصوص مقررات را به منظور ارائه به مجمع PCT تصويب كردند. 

آموزش PCT

-    در سال 2007 بخش حقوقي PCT در 95 بخش فعال، تبليغاتي در خصوص استفاده و مزيت سيستم PCT، ارتقاء و دستيابي به آن سازماندهي شد و شكل گرفت. 
-    فعاليت هاي فوق به زبانهاي ذيل انجام شده است: انگليسي، فنلاندي، فرانسه، آلماني، عبري، كره اي، روسي و اسپانيايي.

دیدگاه‌ها   

#1 karemi 1397-10-15 23:21
دستگاه تولید برق از هیچ .نمونه کوچکش درست کردم و از برقی ک تولید میشه صد درصد ب شبکه انتقال میکنه و این موتور را روی کلیه وسیله نقلیه و خانگی میشه نصب کرد و کل عمر را بدون انرژی کار میکنن و لی هنوز ثبت نکردم میترسم بدوزدنش
ومطمئنم انقلابی جهانی رقم میرنه
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پیشنهادی